بالا

تجدید مناقصه عمومی خرید آهن آلات

تاریخ: 06 آبان، 1399
تجدید مناقصه عمومی خرید آهن آلات

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید آهن آلات مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا واجد شرایط واگذار کند.

شماره مناقصه:PGSOC-LEC-TE-01269

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید آهن آلات مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت های باتجربه و معتبر دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 12/08/1399 با ارسال نامه اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی و دورنگار ارسال کنند. سایر اطلاعات در سایت شرکت به آدرس www.pgsoc.ir  درج شده است.
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس. 
مهلت تحویل پاکت های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 20/08/1399
محل تحویل پاکت های مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
تلفن: 31310000-076 داخلی 2596و 2597- کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir  - دورنگار: 26709585-021 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

اسناد
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :