بالا

مناقصه عمومی احداث خط جدید آب رسانی( شبکه آب دریا)

تاریخ: 11 آبان، 1399
مناقصه عمومی احداث خط جدید آب رسانی( شبکه آب دریا)

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد پروژه احداث خط جدید آب رسانی ( شبکه آب دریا ) پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند.

شماره مناقصه: PGSOC-LEC-TE-01442

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد پروژه احداث خط جدید آب رسانی (شبکه آب دریا) پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند. بنابراین از تمامی شرکت‌های معتبر (شرکت‌هایی که دارای رتبه یک رشته نفت و گاز در زیرشاخه پالایشگاه‌های پتروشیمی نفت و گاز باشند) دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 17/08/1399 با ارسال نامه اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 و شماره شبا (IR510180000000002390381134) بانک تجارت به نام پالایشگاه  ستاره خلیج فارس
تاریخ بازدید: روز سه شنبه مورخ 20/08/1399
ساعت: 9:30 صبح 
با نامه معرفی نماینده توسط مناقصه‌گران برای هماهنگی با حراست مجموعه برای ورود به پالایشگاه
مهلت تحویل پاکت های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 30/08/1399
محل تحویل پاکت های مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
تلفن: 31310000-076 داخلی 2597 ، 2596 – دورنگار : 26709585-021- کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :