بالا

مناقصه عمومی تأمین و نصب قفسه های ریلی واحد های اداری و انبار پشتیبانی پالایشگاه

تاریخ: 11 آبان، 1399
مناقصه عمومی تأمین و نصب قفسه های ریلی واحد های اداری و انبار پشتیبانی پالایشگاه

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین و نصب قفسه‌های ریلی واحد های اداری و انبار پشتیبانی پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تامین کننده واجد شرایط واگذار کند.

شماره مناقصه: PGSOC-LEC-TE-01306

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین و نصب قفسه‌های ریلی واحد های اداری و انبار پشتیبانی پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تامین کننده واجد شرایط واگذار کند. از این رو از تمامی شرکت های باتجربه و معتبر دعوت می شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 16/08/1399با ارسال نامه اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 و شماره شبا (IR510180000000002390381134) بانک تجارت به نام پالایشگاه  ستاره خلیج فارس.
مهلت تحویل پاکت های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 25 /08/1399 
محل تحویل پاکت های مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
تلفن: 31310000-076 داخلی 2597، 2596 - دورنگار :26709585 021 کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :