شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصه عمومی فعالیت های اجرا و آب‌بندی سامپ‌ها و حوضچه‌های سایت  
بالا

مناقصه عمومی فعالیت های اجرا و آب‌بندی سامپ‌ها و حوضچه‌های سایت  

تاریخ: 30 آذر، 1399
مناقصه عمومی فعالیت های اجرا و آب‌بندی سامپ‌ها و حوضچه‌های سایت  

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد فعالیت های اجرا و آب‌بندی سامپها و حوضچه‌های سایت را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.

شماره مناقصه: PGSOC-LEC-TE-01473   

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد فعالیت های اجرا و آب بندی سامپ ها و حوضچه های سایت را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند، بنابراین از همه متقاضیان دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 01/10/1399 تا مورخ 08/10/1399 با ارسال نامه، اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت با شماره شبا IR510180000000002390381134  به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس.
تاریخ بازدید: مورخ 09/10/1399، ساعت 9:30 صبح با نامه معرفی نماینده توسط مناقصه گران برای هماهنگی با حراست مجموعه جهت ورود به پالایشگاه  
مهلت تحویل پاکت‌های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ  20/10/1399
محل تحویل پاکت‌های مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
تلفن: 31310000-076 داخلی 2597، دورنگار: 31313131-076، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :