بالا

مناقصه عمومی فعالیت های Civil احداث کارگاه نوسازی

تاریخ: 10 دی، 1399
مناقصه عمومی فعالیت های Civil احداث کارگاه نوسازی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تمامی خدمات فعالیت های Civil احداث کارگاه نوسازی را از طريق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند.

شماره مناقصه: PGSOC-LEC-TE-01443   

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تمامی خدمات فعالیت های Civil احداث کارگاه نوسازی را از طريق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند، بنابراین از همه شرکت های معتبر دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 08/10/1399 الی 14/10/1399 با ارسال نامه، اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت با شماره شبا IR510180000000002390381134  به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس.
تاریخ بازدید: مورخ 16/10/1399، ساعت 11:30 صبح با نامه معرفی نماینده توسط مناقصه گران جهت هماهنگی با حراست مجموعه جهت ورود به پالایشگاه  
مهلت تحویل پاکت‌های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ  25/10/1399
محل تحویل پاکت‌های مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
تلفن: 31310000-076 داخلی 2597، کدپستی: 7931181183، دورنگار: 31313131-076، ایمیل: Legal@pgsoc.ir 
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :