شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصه عمومی خرید، حمل و تحویل 84 تن Fineamin Scav06
بالا

مناقصه عمومی خرید، حمل و تحویل 84 تن Fineamin Scav06

تاریخ: 08 دی، 1399
مناقصه عمومی خرید، حمل و تحویل 84 تن Fineamin Scav06

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد 84 تن از ماده فاین آمین را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده یا تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.

شماره مناقصه: PGSOC-LEC-TE-01466

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد 84 تن از ماده فاین آمین را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده یا تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند، بنابراین از همه شرکت‌های معتبر دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 15/10/1399 با ارسال نامه، اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت با شماره شبا IR510180000000002390381134  به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس.
مهلت تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 25/10/1399 
محل تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
تلفن: 31310000-076 داخلی 2597، دورنگار: 31313131-076، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :