بالا

مناقصه عمومی خرید، حمل و تحویل ظروف مورد نیاز ایستگاه کال

تاریخ: 14 دی، 1399
مناقصه عمومی خرید، حمل و تحویل ظروف مورد نیاز ایستگاه کال

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد ظروف نگهداری آب های آلوده به مواد نفتی، گازوئیل و Drain (Oily Water Tank-Drain Tank- Diesel Tank) را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده واجد شرايط واگذار کند.

شماره مناقصه: PGSOC-LEC-TE-01457

 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد ظروف نگهداری آب های آلوده به مواد نفتی، گازوئیل و Drain (Oily Water Tank-Drain Tank- Diesel Tank) را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده واجد شرايط واگذار کند، بنابراین از همه شرکت‌های معتبر دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 24/10/1399 با ارسال نامه، اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت با شماره شبا IR510180000000002390381134  به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس.

مهلت تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 07/11/1399

محل تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.

تلفن: 31310000-076 داخلی 2597، دورنگار: 31313131-076، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :