بالا

مناقصه عمومی خرید، حمل و تحویل پمپ‌های تزریق مواد شیمیایی

تاریخ: 19 بهمن، 1399
مناقصه عمومی خرید، حمل و تحویل پمپ‌های تزریق مواد شیمیایی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین 22 عدد از انواع مختلف پمپ‌های تزریق مواد شیمیایی را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده یا سازنده واجد شرايط واگذار کند.

شماره مناقصه:PGSOC-LEC-TE-01345 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین 22 عدد از انواع مختلف پمپ‌های تزریق مواد شیمیایی را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده یا سازنده واجد شرايط واگذار کند، بنابراین از همه شرکت‌های معتبر دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه تا مورخ  25/11/1399 با ارسال نامه، اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت با شماره شبا IR510180000000002390381134  به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس.
مهلت تحویل پاکت‌های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 10/12/1399 
محل تحویل پاکت‌های مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
تلفن: 31310000-076 داخلی 2597، کدپستی: 7931181183، دورنگار: 31313131-076،  ایمیل: Legal@pgsoc.ir 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :