شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصه عمومی بخش دوم احداث خط لوله انتقال فرآورده GSO
بالا

مناقصه عمومی بخش دوم احداث خط لوله انتقال فرآورده GSO

تاریخ: 28 اردیبهشت، 1400
مناقصه عمومی بخش دوم احداث خط لوله انتقال فرآورده GSO

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد بخش دوم پروژه احداث خط لوله انتقال فرآورده GSO را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرايط واگذار کند.

شماره مناقصه: PGSOC-LEC-TE-01546

 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد بخش دوم پروژه احداث خط لوله انتقال فرآورده GSO را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرايط واگذار کند، بنابراین از همه شرکت‌های معتبر دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 02/03/1400 با ارسال نامه، اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.

ضمانت نامه شرکت در مناقصه: دو میلیارد (2،000،000،000) ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت با شماره شبا IR510180000000002390381134  به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس (متقاضیان به منظور دریافت شناسه اختصاصی پرداخت می‌بایست با بخش خزانه امور مالی به شماره 31312677-076 و 31313357-076 تماس حاصل فرمایند).

زمان بازدید:  مورخ 04/03/1400 ساعت 10.00.

متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ 02/03/1400 نسبت به معرفی نماینده خود جهت بازدید اقدام فرمایند.

مهلت تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 12/03/1400.  

محل تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.

تلفن: 31310000-076 داخلی 2597، دورنگار: 31313131-076، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :