شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصه عمومی خرید دو دستگاه تابلوی بانک خازنی 6.3 کیلوولت
بالا

مناقصه عمومی خرید دو دستگاه تابلوی بانک خازنی 6.3 کیلوولت

تاریخ: 19 خرداد، 1400
مناقصه عمومی خرید دو دستگاه تابلوی بانک خازنی 6.3 کیلوولت

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد خرید دو دستگاه تابلوی بانک خازنی مورد نیاز ایستگاه تقویت فشار روستای کال را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده واجد شرايط واگذار کند.

شماره مناقصه: PGSOC-LEC-TE-01266
شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد خرید دو دستگاه تابلوی بانک خازنی مورد نیاز ایستگاه تقویت فشار روستای کال را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده واجد شرايط واگذار کند، بنابراین از همه شرکت‌های معتبر دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 27/03/1400 با ارسال نامه، اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت با شماره شبا IR510180000000002390381134  به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس (متقاضیان به منظور دریافت شناسه اختصاصی پرداخت می‌بایست با بخش خزانه امور مالی به شماره 31312677-076 و 31313357-076 تماس حاصل فرمایند.)
مهلت تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 15/04/1400 
محل تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
تلفن: 31310000-076 داخلی 2597، دورنگار: 31313131-076، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :