شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصه عمومی خرید، حمل و تحویل پمپ های آتش نشانی
بالا

مناقصه عمومی خرید، حمل و تحویل پمپ های آتش نشانی

تاریخ: 12 مرداد، 1398
مناقصه عمومی خرید، حمل و تحویل پمپ های آتش نشانی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 10 دستگاه پمپ آتش نشانی مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 10 دستگاه پمپ آتش نشانی مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند، لذا از همه تامین کنندگان دعوت می شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 19/05/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند.
نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها.

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :