شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصه عمومی تهیه، حمل و نصب گاردریل (بخش سوم)
بالا

مناقصه عمومی تهیه، حمل و نصب گاردریل (بخش سوم)

تاریخ: 20 دی، 1400
مناقصه عمومی تهیه، حمل و نصب گاردریل (بخش سوم)

شماره مناقصه: PGSOC-LEC-Guard Rail-TE-01704

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد  تهیه ، حمل و نصب گاردریل مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد  تهیه ، حمل و نصب گاردریل مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند، بنابراین از همه شرکت‌های معتبر دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 04/10/1400 با ارسال نامه، اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت با شماره شبا IR510180000000002390381134  به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس (متقاضیان به منظور دریافت شناسه اختصاصی پرداخت می‌بایست با بخش خزانه امور مالی به شماره 31312677-076 و 31313357-076 تماس حاصل فرمایند.)

میزان ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه:  مبلغ 2,000,000,000  ( دو میلیارد ) ریال.

تاریخ بازدید: مورخ 07/10/1400، ساعت 09:00. متقاضیان باید حداکثر تا مورخ 05/10/1400 نسبت به معرفی نماینده خود جهت بازدید اقدام نمایند.

مهلت تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 20/10/1400

مهلت تحویل بسته پیشنهادی مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 06/11/1400 تمدید شد.

محل تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.

تلفن: 31310000-076 داخلی 2919، دورنگار: 31313131-076، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

دستورالعمل انجام مکاتبات مناقصات و مزایده ها
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :